Aktualności

Uczniowie klas ósmych zakończyli naukę w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Nowym Sączu, a uczniowie klasy 6m zakończyli kształcenie muzyczne w sześcioletnim cyklu nauczania Katolickiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia. Uroczyste pożegnanie absolwentów, połączone z wręczeniem końcowych świadectw i nagród, odbyło się w dniu 26.06.2020 r. w Auli Szkolnej z zachowaniem wszelkich wymogów i procedur bezpieczeństwa epidemiologicznego. Podczas uroczystości odbył się krótki koncert uczniów szkoły muzycznej oraz zaprezentowany został film pt."Szkolnych Wspomnień Czar" przygotowany przez Pana mgr Szczepana Małka. Film przedstawia (jak w kalejdoskopie) historię absolwentów od ślubowania w klasie pierwszej do egzaminu w klasie ósmej.

Dziękujemy nauczycielom, wychowawcom klas, a absolwentom życzymy pomyślnej rekrutacji do wymarzonej szkoły i sukcesów w nowym miejscu nauki w roku szkolnym 2020/2021.

Link do filmu "Szkolnych Wspomnień Czar" -  https://drive.google.com/file/d/1j7bAHlmQ4-8PgoGnA5QfDyVTPgD4CXAB/view?usp=sharing 

 

Trwająca pandemia oraz konieczność przestrzegania zaleceń powoduje, że zakończenie roku szkolnego 2019/2020 nie odbędzie się w tradycyjny sposób. Ze względu na ograniczenia i procedury GIS, MEN i MZ, nie jest możliwe zorganizowanie końcoworocznego uroczystego spotkania w Auli Szkolnej (Sali Przemienienia) z tak dużą ilością uczniów i rodziców. W związku z tym, w czwartek 25.06.2020 r. każdy wychowawca połączy się on-line ze swoją całą klasą i podsumuje pracę w minionym roku szkolnym. Natomiast w piątek 26.06.2020 r. będzie możliwość bezpośredniego spotkania się z wychowawcą podczas odbioru świadectwa, w wyznaczonej sali lekcyjnej i w indywidualnym terminie, według załączonego harmonogramu. Oczywiście konieczne będzie zachowanie rygoru epidemiologicznego (badanie temperatury ciała, maseczka, dezynfekcja rąk i rękawiczki). Jeżeli rodzice dziecka uznają, że jest to ze względu na trwającą epidemię ryzykowne, świadectwo może odebrać osobiście rodzic. Będzie również możliwość odebrania świadectwa w innym terminie, w czasie wakacji, a nawet we wrześniu. Świadectwo będzie przechowywane w arkuszu ocen ucznia (sekretariat szkoły będzie czynny w wakacje od godz. 9.00 do godz. 14.00).

W czwartek w Bazylice św. Małgorzaty odbędą się dwie Msze Święte z okazji zakończenia roku szkolnego. Pierwsza o godz. 11.00 dla uczniów klas I-IV, a druga o godz. 12.00 dla uczniów klas VI-VIII i uczniów Zespołu Szkół Katolickich.

Serdecznie zapraszamy.

                                HARMONOGRAM WYDAWANIA ŚWIADECTW - PIĄTEK 26.06.2020

Lp.

Klasa

Wychowawca klasy

Sala / budynek

Godzina

Uwagi

1

0

Ilona Szarek

1 / D

08.30 – 11.00

 

 

 

Wychowawca
ustala czasowy harmonogram 
dla rodziców do odbioru świadectw
(np. co 10 min. na każdą osobę lub 2 osoby na 15 min.)

2

1a

Anna Hebda

33 / B

3

1m

Wioletta Bodziony

24 / B

4

2a

Katarzyna Leśniak

14 / B

5

2m

Jolanta Bodurka

10 / B

6

3a

Anna Wilk

21 / B

7

3bm

Anna Głąb

20 / B

8

4am

Nicole Klatt

25 / B

 11.00 –13.30

9

5a

Danuta Michalik

30 / B

10

5bm

Kinga Brońska-Duda

2 / A

11

6a

Małgorzata Bochenek

13 / A

12

6b

Joanna Cebula

3 / A

13

7a

Marzena Poręba-Górak

1 / A

14

7b

Dorota Citak

4 / A

 

Wszystkim Uczniom - tym dużym i tym małym - życzymy zakończenia zdalnego nauczania, powrotu do szkoły, szalonych zabaw, wspaniałych przygód, prawdziwych przyjaciół oraz szczęścia i ciepła rodzinnego. Dyrekcja i Nauczyciele KSP i KNOSM.   

https://www.facebook.com/100300720088731/videos/293006345200144/?eid=ARBLvw4TTDx25huAvULyUbwZZOR1t4TtSnECILSwQii7yCcRN1lB9iMPuEFzxn0EAmcj-N20oeChg6_a&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100002240635897&fref=tag 

Nasz nauczyciel plastyki Pan mgr Stanisław Szarek, z okazji Dnia Dziecka, zaprasza dzieci i ich rodziców do rodzinnego rysowania. Pan Stanisław jest pomysłodawcą tej imprezy, która w tym roku z uwagi na sytuację epidemiologiczną, realizowana jest w formie on-line.

Decyzją Rządu RP, aby zabezpieczyć opiekę nad dziećmi rodziców powracających do pracy, od dnia 25 maja 2020 r. w szkołach podstawowych zostają częściowo wznowione zajęcia szkolne. W klasach I-III będą to zajęcia opiekuńcze i zajęcia edukacyjne, a w klasach VIII konsultacje z przedmiotów objętych Egzaminem Ósmoklasistów. W dalszej kolejności od dnia 1 czerwca w klasach IV-VII będą organizowane również konsultacje indywidualne i grupowe.
Poniżej zamieszczono zasady organizacji tych zajęć opracowane wg wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. Zamieszczono również harmonogramy zajęć w klasach I-III i klasach VIII. Aktualnie jesteśmy w trakcie zbierania danych do uruchomienia konsultacji dydaktycznych w klasach IV-VIII. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach i konsultacjach jest dostarczenie do sekretariatu szkoły przesłanego za pomocą dziennika elektronicznego, oświadczenia podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W KLASACH I-III
KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO
I KATOLICKIEJ NIEPUBLICZNEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
W NOWYM SĄCZU

(obowiązuje od 25 maja 2020 r. zgodnie z „Wytycznymi GIS, MZ i MEN
dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna”)

 1. Od dnia 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Nowym Sączu będą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych i zajęciach dydaktycznych.
 2. Ze względu na mniejsze powierzchnie Sal w grupie będzie przebywać maksymalnie
  8 uczniów i nauczyciel.
 3. Do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele – zatrudnieni w świetlicy szkolnej, którzy według oddzielnego harmonogramu realizować będą zajęcia dydaktyczne na podstawie materiałów przekazanych przez wychowawcę danej klasy.
 4. Wychowawcy klas, z uczniami pozostającymi w domu, będą kontynuować zdalne nauczanie.
 5. Każda grupa uczniów przebywać będzie w wyznaczonej, w miarę możliwości stałej sali.
 6. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów i nauczyciela w Sali nie będzie mniejsza niż 4 m² na 1 osobę.
 7. Z sali, w której przebywa grupa, zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować.
 8. Odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów w Sali będzie wynosić min. 1,5 m.
 9. Uczniowie mają zakaz zabierania ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, w tym zabawek.
 10. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć będą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie będą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 11. Podręczniki i zeszyty przyniesione do szkoły nie mogą być zabierane z powrotem do domu– pozostają w szkole.
 12. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 13. Nauczyciel będzie organizował przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa będzie spędzać przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 14. W razie odpowiedniej pogody, uczniowie będą korzystać z placu zabaw i boiska na podwórku na świeżym powietrzu. Będzie zachowana zmianowość grup i dystans pomiędzy nimi, aby ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 15. Na podwórku szkolnym i placu zabaw będą przebywać maksymalnie dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy i urządzenia placu zabaw będą dezynfekowane
 16. Nie będzie możliwości bezpośredniego kontaktu poszczególnych grup uczniów i ich rodziców (będą różne godziny przyjmowania grup do szkoły).
 17. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 18. Jedynym obowiązującym wejściem do szkoły dla rodziców i uczniów z klas I-III jest wejście od ul. Ducha Św. 4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły – korytarz dolny – parter w budynku B, z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem. Dziecko od opiekuna przejmuje pracownik szkoły i zaprowadza do wyznaczonej Sali i oczekującego z reszta dzieci nauczyciela.
 19. Rodzice i uczniowie wchodząc lub odbierając dziecko ze szkoły zachowują wszelkie środki ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 20. Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły.
 21. Szkoła zorganizowała zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
 22. Zajęcia świetlicowe będą odbywać się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m² na osobę. W razie potrzeby będą wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 23. Uczniowie po zakończeniu zajęć opiekuńczych w świetlicy przekazywani są rodzicom lub innym upoważnionym opiekunom przez drzwi zewnętrzne znajdujące się bezpośrednio w sali świetlicowej (do kontaktu miedzy rodzicem i nauczycielem w świetlicy został zamontowany dodatkowy dzwonek).
 24. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 25. Zabrania się przyprowadzać ucznia do szkoły, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji.
 26. Uczniowie do szkoły powinni być przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe na podstawie odpowiedniego upoważnienia.
 27. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły będą zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 28. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej będą ograniczać kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 29. Będzie ograniczone do minimum i w wyznaczonych obszarach, przebywanie osób z zewnątrz w szkole, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 30. Został zapewniony szybki telefoniczny sposób komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.
 31. Szkoła zapewnia termometry bezdotykowe do codziennego pomiaru temperatury. Termometry będą po każdym porannym badaniu dezynfekowane. Rodzice muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury.
 32. Dziecko, u którego pojawią się niepokojące objawy choroby, będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu (gabinet profilaktyczny) – w takiej sytuacji niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH I DYDAKTYCZNYCH W KLASACH I-III OD DNIA 25.05.2020

Zajęcia dydaktyczne z edukacji wczesnoszkolnej:

Klasy I - mgr Larysa Wolska - stała sala nr 24
Klasy II - mgr Anna Plata- Kostecka - stała sala nr 21 
Klasy III - mgr Magdalena Stanaszek - stała sala nr 20

                                         

        Godz. zajęć


Dni tygodnia

06.45 – 09.30

09.30 – 12.30

12.30 – 16.30

Zajęcia opiekuńcze

Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia opiekuńcze

Poniedziałek

mgr Marta Dziedzic

edukacja wczesnoszkolna

mgr Marta Dziedzic

Wtorek

mgr Larysa Wolska

edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Komsa

Środa

mgr Karolina Zielińska

edukacja wczesnoszkolna

mgr Marta Dziedzic

Czwartek

mgr Halina Czerwińska

edukacja wczesnoszkolna

mgr Karolina Zielińska

Piątek

mgr Karolina Zielińska

eddukacja wczesnoszkolna

mgr Marta Dziedzic


ORGANIZACJA ZAJĘĆ KONSULTACYJNYCH W KLASACH IV-VIII
KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO
I W KLASACH IV-VI KATOLICKIEJ NIEPUBLICZNEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
W NOWYM SĄCZU

(obowiązuje w kl. VIII od 25 maja 2020 r., a w kl. IV-VII od 1.06.2020 r. zgodnie z „Wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – konsultacje w szkole”)

 1. Od dnia 25 maja 2020 r. uczniowie klas VIII Katolickiej Szkoły Podstawowej, od 1.06.2020 r. uczniowie kl. IV-VII Katolickiej Szkoły Podstawowej i kl. IV-VI Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Nowym Sączu będą brać udział w konsultacjach.
 2. Ze względu na mniejsze powierzchnie Sal w grupie będzie przebywać maksymalnie
  8-9 uczniów i nauczyciel.
 3. Do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele prowadzący zajęcia z danego przedmiotu, którzy będą realizować konsultacje według oddzielnego harmonogramu.
 4. Wychowawcy klas, z uczniami pozostającymi w domu, będą kontynuować zdalne nauczanie.
 5. Każda grupa uczniów przebywać będzie w wyznaczonej, w miarę możliwości stałej sali.
 6. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów i nauczyciela w Sali nie będzie mniejsza niż 4 m² na 1 osobę.
 7. Z sali, w której przebywa grupa, zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować.
 8. Odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów w Sali będzie wynosić min. 1,5 m.
 9. Uczniowie mają zakaz zabierania ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 10. Uczeń powinien posiadać własne przybory i zeszyt lub notatnik, które w czasie zajęć będą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie będą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 11. Uczniowie korzystający z konsultacji, nie przynoszą do szkoły podręczników – nauczyciele wykorzystują e-booki, monitory interaktywne lub gotowe jednorazowe kserowane materiały.
 12. Przyniesione do szkoły zeszyty lub notatniki pozostają w szkole i przechowywane są na kolejne zajęcia w szafce szkolnej ucznia.
 13. Uczniowie mają możliwość korzystania z biblioteki szkolnej według odrębnego harmonogramu i ustalonych zasad higieniczno-zdrowotnych (szczegółowe wytyczne: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki).
 14. Bibliotekarz, wyznaczy miejsce składowania oddawanych podręczników oznaczone datą, w której zostały przyjęte, tak aby uwzględnić obowiązujący okres kwarantanny.
 15. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy między konsultacjami, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 16. Nauczyciel będzie organizował przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa będzie spędzać przerwy pod nadzorem nauczyciela tak aby były zachowane obowiązujący dystans społeczny.
 17. Nauczyciel będzie przypominał o obowiązku stosowania zasad higieny: częstego mycia rąk wodą z mydłem, nie podawania ręki na powitanie, zachowaniu odpowiedniego dystansu,
  a także unikania dotykania oczu, nosa i ust. Ponadto będzie zwracał uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 18. Nie będzie możliwości bezpośredniego kontaktu poszczególnych grup uczniów (będą różne godziny przyjmowania grup konsultacyjnych do szkoły).
 19. Obowiązującymi wejściami do szkoły dla uczniów z klas IV-VIII jest wejście od ul. Ducha Św.2
  i wejście od Placu Parafialnego.
 20. Uczniowie wchodząc lub wychodząc ze szkoły zachowują wszelkie środki ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 21. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 22. Zabrania się uczniowi przychodzenia do szkoły na konsultacje, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji.
 23. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły będą zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 24. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej będą ograniczać kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 25. Będzie ograniczone do minimum i w wyznaczonych obszarach, przebywanie osób z zewnątrz w szkole, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 26. Został zapewniony szybki telefoniczny sposób komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.
 27. Szkoła zapewnia termometry bezdotykowe do codziennego pomiaru temperatury. Termometry bezdotykowe będą po każdym badaniu danej grupy dezynfekowane. Rodzice muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury.
 28. Uczeń, u którego pojawią się niepokojące objawy choroby, będzie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (sala nr 16A przy pokoju nauczycielskim) – w takiej sytuacji niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice / opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.


HARMONOGRAM KONSULTACJI GRUPOWYCH Z PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH OD 25-10.06.2020

Klasa VIII a

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08.00-08.45

Język polski
gr. I

Matematyka
gr. II

Język polski
gr. I

Matematyka
gr. II

 

Język polski
gr. I

Matematyka
gr. II

 

08.55-09.40

Język polski
gr. II

Matematyka
gr. I

Język polski
gr. II

Matematyka
gr. I

 

Język polski
gr. II

Matematyka
gr. I

 

09.50-10.35

Język angielski
gr. I

Język angielski
 gr. II

 

 

 

Język angielski
gr. I

Język angielski
gr. II

 

10.45-11.30

Język angielski
 gr. I

Język angielski
gr. II

 

 

 

 

 

 


Klasa VIII b

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08.00-08.45

Język angielski
gr. I

Język angielski
gr. II

 

 

 

 

 

 

08.55-09.40

Język angielski
gr. I

Język angielski
gr. II

 

 

 

Język angielski
gr. I

Język angielski
gr. II

 

09.50-10.35

Język polski 
gr. I

Matematyka
gr. II

Język polski
gr. I

Matematyka
gr. II

 

Język polski
gr. I

Matematyka
gr. II

 

10.45-11.30

Język polski 
gr. II

Matematyka
 gr. I

Język polski
gr. I

Matematyka
gr. II

 

Język polski
gr. II

Matematyka
gr. I

 


GRUPY UCZNIÓW KLAS 8A i 8B - PODZIAŁ WEDŁUG GRUP JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KLASA 8A

KLASA 8B

GR. 1 – stała sala nr 1

GR. II – stała sala nr 2

GR. I – stała sala nr 3

GR. II – stała sala nr 13

1. Bałuszyński Jakub

2. Fałowski Karol

3. Ledniowski Mikołaj

4. Leśniak Kamil

5. Mółka Magdalena

6. Nosal Amelia

7. Połomski Michał

8. Załęski Kamil

9. Załęski Krystian

1. Duha Maciej

2. Kowalczyk Stanisław

3. Kulig Tymon

4. Olech Łukasz

5. Sajdak Fabian

6. Ślusarek Zuzanna

7. Towarnicka-Górka Amelia

8. Zelek Jan

9. Zwoliński-Mąka Aleksander

1. Dybaś Mateusz

2. Jackowicz-Nowak Szymon

3. Janczyk Tomasz

4. Korwin-Kochanowska Sofia

5. Olszewska Nadia

6. Poremba Nikola

 

1. Cisoń Maja

2. Piórkowska Sara

3. Różycka Natalia

4. Rzeźnik Gabriela

5. Staszak Piotr

6. Wolak Kinga

7. Wolak Klaudia

 


HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. Przy wejściach do szkoły zostały umieszczone numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 2. Przy wejściach do budynku szkoły umieszczone zostały dozowniki z płynem dezynfekującym do rąk wraz z zamieszczoną informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
 3. Wyznaczone osoby będą pilnowały, aby wszyscy wchodzący do szkoły dezynfekowali dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, aby miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 4. Obowiązkiem nauczycieli jest dopilnowanie, aby uczniowie często myli ręce i stosowali obowiązujące zasady higieniczno-zdrowotne, szczególnie po przyjściu do szkoły oraz po skorzystaniu z toalety.
 5. Dyrekcja szkoły będzie często monitorowała codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, toalet, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w jadalni, klawiatur instrumentów, włączników prądu itp.
 6. Osoby przeprowadzające dezynfekcję, muszą ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. Wszyscy pracownicy szkoły, którzy zgłosili taką potrzebę zostali zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczkę na usta i nos lub „przyłbicę”.
 8. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zostały wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 1. Szkoła zapewniła dla uczniów i nauczycieli korzystanie z dystrybutorów wody pitnej z jednorazowych kubeczków przez uczniów pod nadzorem opiekuna.
 2. Szkoła zapewnia dla uczniów, których rodzice zgłosili taką potrzebę, obiady w formie kateringu wydawane w jadalni szkolnej.
 3. Obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, odległość stanowisk pracy, środków ochrony osobistej.
 4. Zwracana będzie szczególna uwaga na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 5. Korzystanie z posiłków będzie bezpieczne, w miejscu do tego przeznaczonym (w razie potrzeby będzie wprowadzone zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie). Wielorazowe naczynia i sztućce będą każdorazowo wyparzane.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW SZKOŁY

 1. Do pracy w szkole będą mogli przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Nie będą angażowane w zajęcia osoby powyżej 60. roku życia lub osoby z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.
 3. Wyznaczono salę nr 40 (2 piętro), w której będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. Sala ta wyposażona jest w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
 4. Przygotowano procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która uwzględnia następujące założenia:
 • pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem,
 • zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa,
 • w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń,
 • obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny,
 • zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych,
 • należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek,
 • zaleca się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym,
 • zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

 

W związku z pojawiającymi się informacjami o naliczaniu opłat za połączenia w aplikacji do zdalnego nauczania (Google Meet), przekazujemy Państwu informację, że opłaty naliczają się tylko przy próbie dołączenia do wideokonferencji przy użyciu telefonu i wybraniu numeru dostępnego pod linkiem do spotkania (z numerem kierunkowym +1 .....).

Połączenie z wideokonferencją przy wykorzystaniu przeglądarki (Chrome, Firefox), aplikacji Meet (iOS, Android) jest bezpłatne. Dlatego należy korzystać tylko z linka dostępnego na Google Classroom lub przesłanego przez nauczyciela.

Pełna informacja w pliku - link do pliku poniżej:

https://drive.google.com/file/d/1boVtg1uVRpGQ6JLKUhzG0hYkFnhzxoCu/view 

 

 

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. 

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował
o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Przed Niedzielą Palmową w ramach zdalnego nauczania w kl. 1m przy dużym zaangażowaniu rodziców odbył się Konkurs na NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ. Jury w składzie: wychowawca Wioleta Bodziony, wicedyrektorzy Renata Halota i Kinga Pawlikowska, oceniało kompozycję, pomysłowość, wykorzystane materiały oraz wkład pracy w wykonanie. A oto wyniki konkursu:

I MIEJSCA: Luiza Tokarz, Wiktoria Zdrzałka, Hanna Stanaszek, Oliwia Kaczwińska

II MIEJSCA: Wiktoria Kociołek,Gabrysia Marszałek, Helena Sadecka, Emilia Michałowska

III MIEJSCE: Piotr Ciesielka

Wszystkim dzieciom gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie. Każdy z uczestników konkursu po powrocie do szkoły otrzyma nagrodę od Dyrektora Szkoły.

 

Szanowni Państwo.
W kontekście otrzymanych telefonów oraz niżej zamieszczonych komentarzy "Agnieszki Kajder", "Zosi Fe" i "Marii Nowak":
pragnę wyjaśnić, że poprzednia informacja dotycząca wprowadzenia wideokonferencji do nauczania w okresie kwarantanny, nie dotyczy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wf, techniki, plastyki, muzyki, wychowawców świetlicy, bibliotekarza, pedagoga i psychologa. Poza tym muszę sprostować, że również nauczyciele przedmiotów takich jak historia, język polski, religia, przyroda, biologia, geografia i języki obce, jeżeli uważają, że do 25 marca wystarczy kontakt poprzez dziennik elektroniczny z wykorzystaniem e-booków, to nie muszą oni stosować narzędzia wideokonferencji. Trochę inaczej jest w przypadku przedmiotów ścisłych takich jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka. Często nie da się wytłumaczyć niezrozumiałych treści materiału / zadań, bez zastosowania tej formy zdalnego nauczania (również zostawiam to w gestii tych nauczycieli). W okresie kwarantanny koncentrujemy się głównie na powtórzeniu i utrwaleniu dotychczas zrealizowanego materiału nauczania.
Moją intencją było, aby wszyscy nauczyciele spróbowali pracy tym nowym narzędziem, ponieważ po przedłużeniu okresu kwarantanny być może taka forma pracy będzie konieczna. Poza tym, zajęcia z wykorzystaniem wideokonferencji, to nie są typowe zajęcia lekcyjne w kontekście ilości zajęć, czasu trwania zajęć i podziału godzin. Czas kontaktu z uczniami ustala indywidualnie nauczyciel według własnego uznania i potrzeb w porozumieniu z innymi nauczycielami, tak aby te zajęcia ze sobą się nie pokryły.

Jako Dyrektor Szkoły znalazłem się w trudnej sytuacji. Mam obowiązek zorganizować zdalne nauczanie dzieci w okresie kwarantanny, ale mogę w tym iść na łatwiznę i ograniczyć się do dziennika elektronicznego i e-booków lub spróbować coś więcej, co za chwilę po przedłużeniu okresu kwarantanny może być potrzebą chwili. Rodzice cały czas się ze mną komunikują - odbieram od Państwa informacje ze sobą sprzeczne - jedne z akceptacją podjętych działań, drugie przeciwnie. Muszę na nie reagować i na nie odpowiadać.
Chciałbym, aby temat zdalnego nauczania w formie wideokonferencji był dla nas wszystkich wyzwaniem i specyficznym eksperymentem. Czy jest on dobry czy zły, przekonamy się dopiero wtedy, gdy spróbujemy z niego skorzystać. Udział w nim nie jest obligatoryjny dla nauczycieli i dla uczniów.
Jeżeli ktoś z Państwa w zorganizowaniu w warunkach domowych wideokonferencji ma problem ze sprzętem, to może wypożyczyć ze szkoły laptopa lub wykorzystać telefon komórkowy. Poniżej link do instrukcji instalacji aplikacji mobilnej Cisco Webex Meetings na telefon i udziału w wideokonferencji:

https://documentcloud.adobe.com/link/track…

Życzę w tym trudnym dla nas czasie spokoju i zdrowia. Pozdrawiam. Zbigniew Małek.

PS. W przypadku indywidualnych pytań jestem dostępny telefonicznie lub mailowo.

Dziękuję wszystkim Rodzicom i Dzieciom, które licznie odwiedziły nas w Dniu Otwartym. Goście mogli poznać pracę szkoły od podszewki, zapytać o wszystko oraz uczestniczyć w bardzo ciekawych zajęciach. Dziękuję nauczycielom, pracownikom szkoły oraz uczniom za zaangażowanie i przygotowanie tego spotkania z przyszłymi członkami społeczności naszych dwóch szkół. 
Dyrektor szkoły Zbigniew Małek.

Minister Edukacji Narodowej na podstawie tzw. ustawy specjalnej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski. Według tego rozporządzenia na dwa tygodnie od 12 do 25 marca zostają zawieszone wszystkie zajęcia szkolne. W dniach 12 i 13 marca szkoła może realizować jedynie zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice nie będą mieli możliwości zagwarantować opieki we własnym zakresie. 
Od poniedziałku, 16 marca uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, natomiast pracownicy administracji i obsługi pracują normalnie.
Nauczyciele starają się przygotować materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. wykorzystując techniki pracy w wersji on-line. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu:

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu:

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów przesłanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

W dniu 17 stycznia 2020r. W Nowym Sączu w Hali MOSiR odbyły się  Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Indywidualnym Tenisie Stołowym Dziewcząt .

Oto wyniki:

III  miejsce -  Magdalena Mółka

V miejsce -  Żaneta Bodurka

W dniu 14 lutego 2020r. w Nowym Sączu w  Hali MOSiR odbyły się Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców.

Mistrzostwo Nowego Sącza

I miejsce -  I – Kamil Leśniak

II miejsce –  Karol Wiejski

III miejsce – Krzysztof Mółka

IV miejsce – Maksym Marcoll

Dziewczęta i   chłopcy  będą  reprezentować naszą szkołę na zawodach rejonowych w Ropie.

GRATULUJEMY!!!!  

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom  edukacji wczesnoszkolnej, którzy wzięli udział w jesiennej sesji Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego Leon. Uczestnicy zmagali się testami z  MATEMATYKI oraz z ZINTEGROWANYCH SPRAWNOŚCI.

Wśród uczestników mamy laureatów konkursu:

MATEMATYKA KLASA II  Marcelina Sochaj (7 miejsce)  oraz Julia Obiedzińska (8 miejsce)

MATEMATYKA KLASA III Piotr Łącki (4 miejsce),Laura Gucwa (5miejsce) oraz Lena Garścia (6 miejsce)

ZINTEGROWANE SPRAWNOŚCI KLASA II                Julia Obiedzińska (5 miejsce), Marcelina Sochaj (6 miejsce) oraz Adam Wachelka (6 miejsce ex aequo).

ZINTEGROWANE SPRAWNOŚCI KLASA III Piotr Łącki (6miejsce) oraz Maksymilian Wygoda (7 miejsce).

Mamy nadzieję, że udział w konkursie był dla nich pozytywnym doświadczeniem. Gratulujemy sukcesów i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji- wiosennej- już w marcu!!!

W dniu 18.02.2020 r. na stokach CIENIAWA SKI, po raz trzeci z rzędu uczennice "KATOLIKA" zdobyły Drużynowe Mistrzostwo Nowego Sącza w Narciarstwie Alpejskim. Udokumentowały to 12 punktową przewagą. Na najwyższym podium po raz trzeci stanęła w narciarstwie Weronika Bieniek 6a, a w snowboardzie Wiktoria Filipowicz 7b.    

Na hali MOSiR 14.02.2020 r. uczniowie KSP po raz kolejny w pełni zdominowali Mistrzostwa Nowego Sącza w Tenisie Stołowym. Pierwsze miejsce zdobył Kamil Leśniak 8a, 2 miejsce Karol Wiejski 7a, 3 miejsce Krzysztof Mółka 7a i 4 miejsce Maksym Marcoll 7a. Trenerem naszych zawodników jest była pierwszoligowa tenisistka Pani mgr Marta Dziedzic.

 

Akwarium szkolne na holu głównym w budynku A przeżyło wielką metamorfozę. Zakupiono nowoczesny osprzęt, zmieniono wystrój dna i zakupiono wiele pięknych ryb słodkowodnych. Całą prace związaną z czyszczeniem akwarium, wymianą wody, modelowaniem dna oraz montażem wszystkich urządzeń, bardzo fachowo wykonał razem z kolegą tato Szymona z kl. 2a Pan Piotr Kałyniuk. Zapraszamy dzieci do oglądnięcia nowego akwarium. Może to będzie impuls do utworzenia w szkole Koła akwarystycznego. 

Zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców do udziału w 2 edycji Narciarskiego Pikniku Rodzinnym, który odbędzie się 3.03.2020 r. w Stacji Narciarskiej CIENIAWA SKI. W I cz. imprezy odbędą się indywidualne Mistrzostwa KSP i KNOSM w Narciarstwie w 3 kategoriach wiekowych, w II cz. pikniku obędą się zawody rodzinne. Szczegółowa informacja została przesłana przez dyrektora szkoły w elektronicznym dzienniku.

W dniu 13.01.2020 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu odbył się Powiatowy Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych. Teatr szkolny Duszki wystąpił z przedstawieniem pt. "Jak to w święta bywało". W przedstawieniu wzięło udział 72 uczniów klas 4a, 5a, 6a, 6b oraz scholka 2a i 2m. Realizatorami przedstawienia są Katarzyna Mrowca, Zbigniew Kurzeja, Damian Leśniak (multimedia) oraz Zbigniew Kukla. 
Wcześniej 23.01.2020 r. w Sali Przemienienia odbył się XXII Szkolny Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych w którym wzięły udział klasy 2m i 3a, 1m, 1a, 2a oraz 3mb i klasa" 0". Dzieci były oceniane przez jury w składzie: Pani Jolanta Ziejewska - dyrektora przedszkola nr 14 w N.Sączu oraz panią Barbarę Kalisz sądecką Rzecznik Praw Dziecka. Jury postanowiło wyróżnić szczególnie klasy 2m i 3a oraz 1 m. Nagrodą były dwuosobowe wejściówki do Teatru Nowego w N.Sączu. 

14 lutego obchodziliśmy w naszej szkole WALENTYNKI. W kalendarzu liturgicznym popularne Walentynki są wspomnieniem św. Walentego patrona zakochanych biskupa, który żył w III wieku w Cesarstwie Rzymskim. Tradycyjnie jak co roku przedstawiciele Rady Uczniowskiej roznosili pocztę walentynkową. Rozdawano własnoręcznie wykonane kartki zapewniające o przyjaźni i sympatii. W szkole panowała radosna atmosfera - jak widać na zdjęciach dominował kolor czerwony. 

Początek strony