Katolicka Szkoła Podstawowa w Nowym Sączu jest kontynuatorką wielowiekowej tradycji szkoły parafialnej utworzonej dwa lata po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem w 1412 r. Szkoła parafialna istniała przy tutejszej świątyni już w 1412 r. Nowy kształt organizacyjny nadał jej kardynał Zbigniew Oleśnicki w 1448 r. Szkoła ta kształciła wyłącznie chłopców: w czytaniu, pisaniu, śpiewie, rachunkach, gramatyce łacińskiej i w poznawaniu zasad wiary. Uczniowie wraz z bakałarzem uświetniali msze i nabożeństwa w świątyni kolegiackiej śpiewem i recytacjami. Reaktywacja tej szkoły odbyła się w 1997 r. na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Społecznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (SPSKLO) i za zgodą ówczesnego przewodniczącego stowarzyszenia i jednocześnie proboszcza tej parafii ks. Prałata dr Stanisława Lisowskiego. Stowarzyszenie to jako organ prowadzący pełniło już nadzór nad w/w liceum oraz Niepublicznym Przedszkolem Katolickim. Szkoła została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu. Funkcję pierwszego dyrektora szkoły powierzono Pani mgr Halinie Stachurskiej, która po dokonaniu wszystkich procedur  prawnych ogłosiła nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 1997/98. Powstała wówczas jedna  pierwsza klasa, która rozpoczęła naukę w budynku katechetycznym przy ul. Ducha Świętego 2 obok Bazyliki Św. Małgorzaty. Szkoła ta była pierwszą tego typu placówka oświatową w Nowym Sączu. Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym w grudniu 1998 r. podjęto uchwałę  o zmianie nazwy Stowarzyszenia Przyjaciół Społecznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego na Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe. Po złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji dyrektora przez Panią mgr Halinę Stachurską obowiązki te Zarząd Stowarzyszenia powierzył na okres pięciu miesięcy Pani mgr Krystynie Stężowskiej, która jednocześnie pełniła funkcję dyrektora Niepublicznego Przedszkola Katolickiego. Mając na uwadze rozwój szkoły Zarząd Stowarzyszenia na czele z ks. Prałatem dr Stanisławem Lisowskim powołał na stanowisko dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej w Nowym Sączu mgr Zbigniewa Małka, byłego wicedyrektora Szkoły Sportów Letnich i Szkoły Podstawowej nr 20 w Nowym Sączu. Funkcja ta została mu powierzona  na okres 5 lat od  1.07.1999r. do  31.08.2004 r. Od tego momentu rozpoczął się dynamiczny rozwój szkoły, w każdym następnym roku szkolnym przybywały dwa oddziały klasowe, wzrastało zatrudnienie kadry pedagogicznej oraz personelu administracyjno – obsługowego (w roku szkolnym 2009/2010 w szkole funkcjonował oddział przedszkolny oraz 15 oddziałów klasowych, w pełnym ciągu od „0” do kl. VI - uczyło się w niej 275 uczniów, a zajęcia edukacyjne prowadziło 55 nauczycieli). Po śmierci ks. Prałata dr Stanisława Lisowskiego w dniu 12.11.2000 r. funkcję przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego objął ks. Paweł Stabach ówczesny dyrektor Zespołu Szkół Katolickich. Od  1.09.2001 r. dyrektor szkoły mgr Zbigniew Małek powołał na stanowisko wicedyrektora szkoły Panią mgr Renatę Halotę - specjalistę od reedukacji i edukacji wczesnoszkolnej. Po dwóch latach pracy nad wyborem patrona szkoły w lutym 2002 r. podczas wizyty w szkole Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej ks. Biskup Wiktor Skworc zaakceptował osobę patrona Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego oraz ustalił datę uroczystości nadania imienia szkoły i poświęcenia sztandaru. Uroczystość ta odbyła się w  Bazylice Św.  Małgorzaty 16.05.2002 r. Mszę św.  koncelebrował w asyście dwunastu kapłanów ks. Bp Wiktor Skworc, który przekazał ufundowany przez rodziców sztandar w ręce dyrektora szkoły. Od tego momentu twórca Oaz, założyciel Ruchu Światło-Życie Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki przez swój charyzmat na stałe wrósł w życie i tradycję szkoły. Od tego dnia hymnem szkoły stała się pieśń oazowa pt.:  „BARKA” do której słowa napisał ks. Stanisław Schmidt SDB, a muzykę skomponował południowoamerykański muzyk Cesareo Gabarain. W dniu Święta Szkoły 16.05.2003 r. - w pierwszą rocznicę nadania imienia, podczas uroczystej akademii dyrektor szkoły wręczył HONOROWĄ CIUPAGĘ KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ osobom szczególnie zasłużonym dla szkoły i wspierającym jej funkcjonowanie. Tym największym wyróżnieniem szkolnym zostali uhonorowani : ks. Prałat Stanisław Lisowski (pośmiertnie), Biskup Tarnowski Wiktor Skworc, Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie ks. Roman LitwińczukJózef Antoni Wiktor (Prezydent Miasta Nowego Sącza), Grzegorz Dobosz (Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza), inicjatorka utworzenia szkoły członek zarządu KSO Teresa Krzak (radna miasta Nowego Sącza - IV kadencje) oraz  ks. Paweł Stabach. W późniejszym okresie HONOROWĄ CIUPAGĘ otrzymali: proboszcz parafii Św. Małgorzaty śp. Ks. Prałat Waldemar Durda, wiceprzewodniczący zarządu KSO Jerzy Ślazyk oraz Honorowy Przewodniczący Rady Rodziców KSP Wojciech Golachowski. W roku szkolnym 2003/2004 uczeń klasy piątej Iwan Bugajski uzyskał tytuł Laureata Małopolskiego Konkursu Humanistycznego. W lipcu 2004 r. dekretem Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe przyjęło imię jego współzałożyciela Ks. Prałata Stanisława Lisowskiego. Zarząd stowarzyszenia od  01.09.2004 r. powierzył dotychczasowemu dyrektorowi mgr Zbigniewowi Małkowi pełnienie tej funkcji na kolejną pięcioletnią kadencję. W roku szkolnym 2004/2005 uczeń klasy szóstej Iwan Bugajski został po raz drugi Laureatem Małopolskiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego. W dniu 27.09.2006 r. Kapituła Małopolskiego Kuratorium Oświaty przyznała Katolickiej Szkole Podstawowej jako jedynej w Nowym Sączu certyfikat: „SZKOŁA  WYRÓŻNIONA  ZA  WYCHOWANIE”. W roku szkolnym 2005/2006 uczennica klasy szóstej Katarzyna Kawa została laureatką XVI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Parandowskiego organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i PKOL – za opowiadanie pt.: „Przygody Jang Czang”. 22.05.2007 r. szkoła obchodziła X rocznicę swego istnienia, podczas której uroczystą Eucharystię w asyście innych kapłanów koncelebrował JE ks. Bp Stanisław Budzik ówczesny delegat  Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie, sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski (od 26.09.2011 r. metropolita lubelski). Podczas uroczystej akademii z rąk dyrektora szkoły Zbigniewa Małka Honorową Ciupagę KSP otrzymali ks. Bp Stanisław BudzikLeszek Zegzda wicemarszałek Małopolski, JM dr Krzysztof Pawłowski rektor WSB-NLU, ks. Prałat Zenon Rogoziewicz współzałożyciel KSO, Halina Stachurska pierwszy dyrektor KSP oraz Stanisława Orzeł bliski współpracownik ks. Franciszka Blachnickiego. W roku szkolnym 2007/2008 zainaugurował swoją działalność oddział przedszkolny tzw. „zerówka”. Zainstalowany został szkolny monitoring i zatrudniona została osoba czuwająca nad bezpieczeństwem i ochroną budynku szkoły. W roku szkolnym 2008/2009 zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego podpisał umowę najmu, sąsiadującego z dotychczasowym lokum, budynku przy ul. Ducha Św. 4 będącego własnością Pana Mariana Skrzypca. Dzięki temu szkoła uzyskała oprócz 6-ciu sal lekcyjnych, dwie pracownie komputerowe, bibliotekę z Centrum Informacji Multimedialnej, pokój nauczycielski, pracownię językową, świetlicę, jadalnię, gabinet profilaktyczny oraz centrum administracyjne. Dzięki środkom finansowym uzyskanym z rezerwy budżetowej budynek ten został wyposażony w nowoczesny sprzęt multimedialny: projektory, tablice interaktywne, wizualizery, telewizory, odtwarzacze DVD. Z okazji Dnia Papieskiego 16.10.2008 r. podczas akademii, w obecności wicedyrektora „CARITAS” Diecezji Tarnowskiej ks. Piotra Grzanki, uroczyście zainaugurowało swoją działalność Szkolne Koło „CARITAS”. Opiekunem koła została mgr Kinga Tokarczyk, a asystentem kościelnym ks. dr Marian Chełmecki. Podczas ślubowania klas pierwszych 21.10.2008 r. Honorową Ciupagę KSP otrzymał ks. drPaweł Kochaniewicz przewodniczący oraz Jan Bodziony wieloletni sekretarz zarządu KSO w Nowym Sączu. Od 1 września 2009 r. na wniosek organu prowadzącego zainaugurowała swoją działalność Katolicka Niepubliczna Szkoła Muzyczna I Stopnia. Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego w dowód uznania za dotychczasową pracę obdarzył Zbigniewa Małka po raz kolejny zaufaniem i powierzył mu pełnienie funkcji dyrektora szkoły przez kolejną – trzecią już kadencję do dnia 31.08.2014 r. Jego obowiązki rozszerzył o nadzorowanie organizacyjne i finansowe nowoutworzonej szkoły muzycznej. Do nadzoru merytorycznego, na stanowisko wicedyrektora ds. szkoły muzycznej powołana została Pani mgr Renata Kurzeja była wicedyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu. Zarząd KSO złożył do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o utworzenie Katolickiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia. Dyrektor Zbigniew Małek przy dużym wsparciu rodziców dokonał remontu i adaptacji dwóch budynków znajdujących się w podwórzu szkoły, w których usytuowano oddział przedszkolny, pokój nauczycielski, gabinet wicedyrektora, sale do nauki gry na instrumentach dla w/w szkoły muzycznej. Dodatkowo, dzięki staraniom dyrektora Zbigniewa Małka oddano do użytku, tak długo oczekiwany przez uczniów plac zabaw wraz z boiskami do mini gier. W dniu 22.10.2009 r. podczas uroczystości ślubowania klas pierwszych Honorową Ciupagę KSPotrzymał dotychczasowy proboszcz parafii św. Małgorzaty ks. Prałat dr Andrzej Jeż, który dwa dni wcześniej z rąk Bpa ordynariusza Wiktora Skworca otrzymał nominację na biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej. Ks. Bp dr Andrzej Jeż jako prawdziwy przyjaciel szkoły, często okazywał wiele życzliwości rodzicom, uczniom i nauczycielom. Wspierał dyrektora szkoły w pracach inwestycyjnych oraz w działaniach wychowawczo-formacyjnych. Od 1 września 2010 r. za zgodą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia. Od tej pory uczniowie szkoły podstawowej mogą w jednym miejscu w sposób zintegrowany jednocześnie zdobywać wiedzę ogólną i kształcić się w kierunku muzycznym. Pierwszy rok szkoły muzycznej zainaugurowało w klasie I i II 30 uczniów. Pomysłodawcą utworzenia tej szkoły jest mgr Zbigniew Małek. W dniu 11.10.2010 r. w sali MCK „Sokół” podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2010/2011, dyrektor szkoły mgr Zbigniew Małek został odznaczony przez Paniąminister Katarzynę Hall Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Uczennica klasy piątej Weronika Mędoń uzyskała tytuł Laureata Małopolskiego Konkursu Humanistycznego, a uczennica klasy szóstej Justyna Górczyńska zdobyła tytuł Laureata Małopolskiego Konkursu Matematycznego. Rok szkolny 2010/2011 był rokiem eksperymentalnego wdrażania w klasach czwartych Międzynarodowego Programu „Golden Five”. Dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli i pedagoga szkoły Pani mgr Haliny Czerwińskiej, KSP jako jedyna szkoła podstawowa w Polsce otrzymała tytuł „Złotej Szkoły”. W roku szkolnym 2010/2011 uczennica klasy szóstej Weronika Mędoń po raz drugiuzyskała tytuł Laureata Małopolskiego Konkursu Humanistycznego. W dniu 16.10.2012 r.wicedyrektor szkoły Renata Halota została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a dyrektor szkoły Zbigniew Małek otrzymał z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. W dniu 16.05.2012 r. podczas uroczystego jubileuszu XV lecia szkoły, dyrektor Zbigniew Małek wręczył Honorowe Ciupagi Katolickiej Szkoły Podstawowej osobom szczególnie zasłużonym dla placówki i wspierającym jej funkcjonowanie. Otrzymali je wiceprezydent Bożena Jawor, przewodniczący Rady Miasta Jerzy WituszyńskiDorota Seweryn i Stanisław Orzeł blisko związani z patronem szkoły ks. Franciszkiem Blachnickim oraz ks. prałat Jan Piotrowski proboszcz parafii św. Małgorzaty. Ksiądz Jan Piotrowski w dniu 14.12.2013 r. został mianowany przez Papieża Franciszka biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, a następnie 11.10.2014 r.został przez tegoż samego Papieża wyniesiony do godności ordynariusza diecezji kieleckiej. Uczennica klasy szóstej Aleksadra Kawa została laureatką etapu wojewódzkiego i zakwalifikowała się do ogólnopolskiego etapu Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Baltie 2014”, który odbył się w Gdyni w dniu 23.04.2014 r. W dniu 2.12.2014 r. w Sali koncertowej Filharmonii Krakowskiej wicemarszałek województwa małopolskiego wręczył delegacji szkoły wyróżnienie w prestiżowym konkursie „MAŁOPOLSKIEJ SZKOŁY Z PASJĄ”.

 

Potwierdzając bardzo wysoki poziom kształcenia informatycznego idąc śladem Aleksandry Kawy, w kolejnych latach 2015 i 2016 uczniowie Jarosław Komsta oraz Karol Gucwa uzyskali tytuł finalisty Międzynarodowego Konkursu Programistycznego „Baltie”, którego finały odbywały się w Warszawie. W wyniku reformy oświatowej realizowanej od 1.09.2016 r. 6-letnia Katolicka Szkoła Podstawowa przekształciła się w szkołę ośmioletnią. W dniu 1.09.2017 r. po raz pierwszy rozpoczęli swoją naukę uczniowie klas siódmych. W związku ze zwiększającą się ilością oddziałów klasowych, priorytetowym zadaniem dla Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego jest nowy budynek dla szkoły.

W dniu 30.05.2017 r. z okazji Jubileuszu XX-lecia szkoły, odprawiona została w Bazylice Św. Małgorzaty uroczysta Msza Św., której przewodniczył biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej ks. Leszek Leszkiewicz. Bezpośrednio po mszy św., w Sali Lipińskiego MCK „SOKÓŁ”, odbyła się uroczysta akademia z udziałem między innymi, Pani wicekurator Haliny Cimer, posła na Sejm RP Jana Dudy, wiceprezydenta miasta Nowego Sącza Jerzego Gwiżdża, przewodniczącej Rady Miasta Bożeny Jawor oraz całego Zarządu KSO. Podczas tej uroczystości Dyrektor Szkoły Zbigniew Małek wręczył kolejne Honorowe Ciupagi KSP: Pani wicekurator Halinie Cimer, przewodniczącej komisji rewizyjnej KSO Pani Elżbiecie Dutce, członkowi komisji rewizyjnej KSO Posłowi Janowi Dudzie oraz ks. Andrzejowi Mulce dyrektorowi katolickiego Wydawnictwa dla dzieci „PROMYCZEK”. Dwa dni wcześniej 27.05.2017 r. w Auli szkoły odbyło się pierwsze w historii szkoły Spotkanie Absolwentów Szkoły. Na zaproszenia Dyrektora odpowiedziało 95 osób z różnych roczników.

Począwszy od 18.06.2003 r. szkolne mury sześcioletniej Katolickiej Szkoły Podstawowej opuściło 437.absolwentów. Potwierdzając bardzo wysoki poziom kształcenia, uczniowie ci uczestniczyli w ogólnopolskim sprawdzianie na koniec szkoły podstawowej organizowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie. We wszystkich 15 edycjach tego sprawdzianu uczniowie klas szóstych uzyskali najwyższy wynik w Polsce - 9 stanin. W roku szkolnym 2018/2019 w dniach 15-17.04.2019 r. uczniowie klas ósmych po raz pierwszy przystąpią do Egzaminu ósmoklasistów”.

Jesteśmy na ZUMI

zumi.pl - ksp

Ruch ŚWIATŁO ŻYCIE

Rzetelna firma

Rzetelna firma

Początek strony