PROCEDURA
funkcjonowania Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. F. Blachnickiego
i Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I St. w Nowym Sączu
w czasie epidemii, na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, od 1 września 2020 r.

 

 I.  ZADANIA ADMINISTRACYJNE SZKOŁY.

 1. Sprawy administracyjne adresowane do Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Rady Uczniowskiej należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. kontaktować się  telefonicznie  pod numer 18 442-26-00 / 793 051 919 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w szkole.
 2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: e-mail na adres malek.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 793 011 919, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.
 3. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w poniedziałki w godz. od 8.00 do 12.00.

 

II.  ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZEJ.

 1. W szkole mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych.
 2. W okresie objęcia miasta Nowego Sącza czerwoną lub żółtą strefą epidemiologiczną, obowiązuje pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym wszystkim osobom wchodzącym na teren szkoły. Osoby obce dodatkowo wypełniają u pracownika ochrony stosowne oświadczenie.
 3. Rodzice/opiekunowie uczniów podpisują stosowne oświadczenie, w którym wyrażają zgodę na pomiar temperatury.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa innym uczniom i nauczycielom, rodzice/opiekunowie, którzy zauważyli u swojego dziecka w domu niepokojące objawy rozpoczynającej się infekcji dróg oddechowych (katar, kaszel, kichanie lub stan podgorączkowy), zobowiązani są do zatrzymania dziecka w domu i kontaktu z pediatrą lub lekarzem rodzinnym.
 5. Uczeń, u którego w czasie pobytu w szkole występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych jest izolowany w gabinecie profilaktycznym, do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów.
 6. Wychowawcy klas sporządzają wykaz danych kontaktowych rodziców/opiekunów, którzy zapewniających szybką komunikację w przypadku zachorowania ucznia lub w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole.
 7. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie pojedynczy rodzice i opiekunowie dzieci oddziału przedszkolnego i uczniów klas I-III oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione w sekretariacie szkoły.
 8. Paczki od kurierów i korespondencję pocztową od listonosza odbiera pracownik ochrony na stanowisku monitoringu.
 9. Na stronie internetowej szkoły oraz przy wejściu do szkoły dostępne są informacje opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować, a także wytyczne sanitarne dotyczące szkoły oraz komunikaty dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii.
 10. Kompleks szkolny podzielony został na trzy strefy budynków: strefa A (budynek A) wejście uczniów klas IV-VI od ul. Ducha Św. 2 i wejście uczniów klas VII-VIII od Placu Kolegiackiego i Parkingu parafialnego, strefa B (budynek B) wejście uczniów klas I-III od ul. Ducha Św. 4 i strefa C (budynek C,D) wejście dzieci oddziału przedszkolnego od ul. Ducha Św. 4.
 11. Budynki szkoły zostały podzielone na trzy strefy (ucznia, rodzica i żywienia). Każdą z nich oznaczono odpowiednim kolorem i dla każdej ustalono odrębny reżim sanitarny.
 12. Pracownicy obsługi przydzieleni są do wykonywania zadań na stanowisku pracy
  w jednej strefie wymienionej w punkcie 8.
 13. W czasie zajęć szkolnych, co 2 godziny, bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe i toalety.
 14. Przed przerwą na zjedzenie drugiego śniadania, bezpiecznymi środkami dezynfekującymi wycierane są blaty stołów a uczniowie obowiązkowo myją i dezynfekują ręce.
 15. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
 16. Prawie przed każdą salą, w której odbywają się zajęcia znajduje się zamontowany na ścianie dozownik z płynem do dezynfekowania rąk z instrukcją prawidłowego odkażania rąk.
 17. Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły sprzątają i dezynfekują pracownicy obsługi zgodnie z przydziałem zadań.
 18. W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być prowadzone w formie zdalnej.
 19. Na terenie szkoły zebrania z udziałem osób niebędących pracownikami szkoły mogą być organizowane wyłącznie w piątki po zakończeniu zajęć szkolnych.

 

III.  STREFA RODZICA

 1. Pomieszczenia, w których mogą przebywać rodzice i osoby postronne należą do strefy rodzica i oznaczone są kolorem czerwonym.
 2. W pomieszczenia należących do strefy rodzica w jednym czasie z zachowaniem obowiązujących odstępów może przebywać nie więcej niż 4 osoby.
 3. Do strefy rodzica może wejść tylko jeden opiekun ucznia.
 4. Osoby postronne, których wejście do szkoły zostało uzgodnione telefonicznie są przeprowadzane do wyznaczonego miejsca spotkania przez pracownika ochrony.
 5. Rodzice, opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 m, a w oddziale przedszkolnym 2 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.
 6. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne.
 7. W pomieszczeniach należących do strefy rodzica wyznaczony pracownik obsługi nadzoruje przestrzeganie zasad określonych w ust. 2-6.

 

IV.  STREFA UCZNIA

 1. Pomieszczenia, w których przebywają uczniowie należą do strefy ucznia i oznaczone są kolorem niebieskim.
 2. W pomieszczeniach należących do strefy ucznia poza uczniami mogą przebywać wyłącznie nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe związane z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Uczniowie w strefie ucznia w sali lekcyjnej nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.
 4. Pracowników szkoły i nauczycieli mających kontakt z uczniami innych klas, obowiązuje zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą.
 5. W okresie gdy miasto Nowy Sącz objęte jest czerwoną lub żółtą strefą epidemiologiczną, uczniów przebywających poza salą lekcyjną w strefie wspólnej, np. podczas przerw międzylekcyjnych, obowiązuje zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą.
 6. Po wyjściu z szatni przed wejściem do sali lekcyjnej uczniowie zobowiązani są do dokładnego umycia rąk i dezynfekcji rąk płynem odkażającym (obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć lub zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust).
 7. Oddziały szkolne mają na stałe przydzieloną szatnię (szafki ubraniowe) i w miarę możliwości sale lekcyjne oraz łazienki, które są oznaczone informacją, dla kogo są przeznaczone.
 8. Uczniowie w czasie zajęć szkolnych przebywają w wyznaczonych dla danego oddziału pomieszczeniach.
 9. Wyposażenie sal zajęć szkolnych dostosowane jest do wytycznych, a uczniowie mają przydzielone stałe miejsca przy stolikach.
 10. Zabawki udostępnione w świetlicy, przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy często czyścić lub dezynfekować.
 11. Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych, oprócz przerwy śniadaniowej i obiadowej, przebywają w wyznaczonej części korytarza lub na powietrzu na podwórku szkolnym.
 12. Wychowawcy klas w uzgodnieniu z rodzicami ustalają dla każdego oddziału szczegółowe zasady spożywania drugiego śniadania, zapewnienia uczniom dostępu do wody pitnej, zasad przechowywania podręczników i przyborów szkolnych.
 13. Z wody pitnej dzieci mogą korzystać wyłącznie w formie dystrybutorów w jednorazowych kubkach.
 14. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu lub
  w wynajętej przez szkołę hali sportowej.
 15. Nauczyciele ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
 16. Wychowawcy klas opracowują dla każdego oddziału oddzielnie plan zajęć szkolnych
  z wyznaczeniem sal lekcyjnych, korytarzy i terenu przyszkolnego na których spędzają przerwy, miejsca i czasu przeznaczonego na zjedzenie drugiego śniadania oraz wyznaczonych terminów dla oddziału na korzystanie z biblioteki szkolnej i stołówki.
 17. Pracownicy obsługi wyznaczeni do stanowisk pracy w strefie ucznia, zobowiązani są do bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości w miejscach przebywania uczniów wg wytycznych dla szkół w części dotyczącej „higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń”, wyznaczonych zakresów zadań, w tym w szczególności wietrzenia sal lekcyjnych, wycierania miejsc najczęściej dotykanych przez uczniów bezpiecznymi środkami odkażającymi i dezynfekowania sanitariatów.
 18. Podczas ewentualnej zmiany sal lekcyjnych na zajęcia z informatyki, chemii, fizyki itp., sale których zmiany dotyczą, przed wejściem uczniów powinny być zdezynfekowane.

 

V.  AGENDY SZKOLNE I ZAJĘCIA POZALEKCYJNE.

 1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w dniach i godzinach wyznaczonych dla danego oddziału.
 2. W bibliotece mogą przebywać uczniowie, którzy zachowują bezpieczną odległość 1,5 m.
 3. Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą kwarantannę przed kolejnym wypożyczeniem.
 4. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki, określa „Regulamin biblioteki szkolnej” dostępny na stronie internetowej szkoły.
 5. Zajęcia w świetlicy szkolnej odbywają się z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.
 6. Ze względu na ograniczoną ilość uczniów przebywających w świetlicy, opieką świetlicową objęci są wyłącznie uczniowie, których obydwoje rodziców/opiekunów pracuje. Rodzic, który nie pracuje zobowiązany jest odebrać dziecko ze szkoły zaraz po zakończonych zajęciach szkolnych.
 7. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania ze świetlicy szkolnej określa „Regulamin świetlicy szkolnej” dostępny na stronie internetowej szkoły.
 8. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów realizowane są
  w grupach uczniów przebywających w tym samym czasie w szkole z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.
 9. Zajęcia pozalekcyjne artystyczne i sportowe realizowane są w grupach uczniów z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia zgodnie z regulaminami obiektów firm, które na podstawie umowy te zajęcia realizują.
 10. Transport uczniów na zajęcia wymienione w pkt. 8 realizowany jest przez firmę, z którą szkoła podpisała umowę. Uczniowie, opiekun i kierowca podczas jazdy, zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą. Po każdym zrealizowanym kursie, kierowca zobowiązany jest zdezynfekować pojazd, a szczególnie miejsca w których siedzieli uczniowie. Dopuszcza się indywidualny transport uczniów na w/w zajęcia przez ich rodziców/opiekunów.
 11. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjne, reedukacyjne, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne i zajęcia wyrównawcze, realizowane są z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.

 

VI.  STREFA ŻYWIENIA I STOŁÓWKA.

 1. Pomieszczenia należące do stołówki należą do strefy żywienia i oznaczone są kolorem zielonym.
 2. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań produktów i higieny stanowisk pracy.
 3. Stołówka należy do strefy żywienia a miejsca spożywania posiłków wyznaczone są z zachowanie dystansu społecznego 1,5 m.
 4. Obiady szkolne realizowane są w formie cateringu. Obiady są posiłkami jednodaniowymi i wydawane są w jednorazowych pojemnikach z użyciem jednorazowych sztućców.
 5. Obiady wydawane są wg harmonogramu podczas dwóch przerw obiadowych. Ze względu na zachowanie bezpiecznych odległości w strefie wspólnej, część obiadów wydawanych będzie w wyznaczonych salach lekcyjnych. Zużyte jednorazowe pojemniki i sztućce gromadzone będą w specjalnie w tym celu przygotowanych workach, a miejsce w którym spożywany był posiłek zostanie zdezynfekowane.
 6. W trakcie przerwy obiadowej w stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków i nauczyciele wyznaczeni do opieki nad tymi uczniami.
 7. Przed wejściem do stołówki i spożywaniem posiłku uczniowie myją i dezynfekują ręce.
 8. W stołówce dostępne są płyny dezynfekujące ręce i instrukcje dezynfekowania rąk.
 9. Pracownik firmy cateringowej, wyciera stoły i krzesła płynem dezynfekującym po każdej osobie spożywającej posiłek.

 

Początek strony