Decyzją Rządu RP, aby zabezpieczyć opiekę nad dziećmi rodziców powracających do pracy, od dnia 25 maja 2020 r. w szkołach podstawowych zostają częściowo wznowione zajęcia szkolne. W klasach I-III będą to zajęcia opiekuńcze i zajęcia edukacyjne, a w klasach VIII konsultacje z przedmiotów objętych Egzaminem Ósmoklasistów. W dalszej kolejności od dnia 1 czerwca w klasach IV-VII będą organizowane również konsultacje indywidualne i grupowe.
Poniżej zamieszczono zasady organizacji tych zajęć opracowane wg wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. Zamieszczono również harmonogramy zajęć w klasach I-III i klasach VIII. Aktualnie jesteśmy w trakcie zbierania danych do uruchomienia konsultacji dydaktycznych w klasach IV-VIII. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach i konsultacjach jest dostarczenie do sekretariatu szkoły przesłanego za pomocą dziennika elektronicznego, oświadczenia podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W KLASACH I-III
KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO
I KATOLICKIEJ NIEPUBLICZNEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
W NOWYM SĄCZU

(obowiązuje od 25 maja 2020 r. zgodnie z „Wytycznymi GIS, MZ i MEN
dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna”)

 1. Od dnia 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Nowym Sączu będą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych i zajęciach dydaktycznych.
 2. Ze względu na mniejsze powierzchnie Sal w grupie będzie przebywać maksymalnie
  8 uczniów i nauczyciel.
 3. Do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele – zatrudnieni w świetlicy szkolnej, którzy według oddzielnego harmonogramu realizować będą zajęcia dydaktyczne na podstawie materiałów przekazanych przez wychowawcę danej klasy.
 4. Wychowawcy klas, z uczniami pozostającymi w domu, będą kontynuować zdalne nauczanie.
 5. Każda grupa uczniów przebywać będzie w wyznaczonej, w miarę możliwości stałej sali.
 6. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów i nauczyciela w Sali nie będzie mniejsza niż 4 m² na 1 osobę.
 7. Z sali, w której przebywa grupa, zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować.
 8. Odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów w Sali będzie wynosić min. 1,5 m.
 9. Uczniowie mają zakaz zabierania ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, w tym zabawek.
 10. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć będą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie będą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 11. Podręczniki i zeszyty przyniesione do szkoły nie mogą być zabierane z powrotem do domu– pozostają w szkole.
 12. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 13. Nauczyciel będzie organizował przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa będzie spędzać przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 14. W razie odpowiedniej pogody, uczniowie będą korzystać z placu zabaw i boiska na podwórku na świeżym powietrzu. Będzie zachowana zmianowość grup i dystans pomiędzy nimi, aby ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 15. Na podwórku szkolnym i placu zabaw będą przebywać maksymalnie dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy i urządzenia placu zabaw będą dezynfekowane
 16. Nie będzie możliwości bezpośredniego kontaktu poszczególnych grup uczniów i ich rodziców (będą różne godziny przyjmowania grup do szkoły).
 17. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 18. Jedynym obowiązującym wejściem do szkoły dla rodziców i uczniów z klas I-III jest wejście od ul. Ducha Św. 4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły – korytarz dolny – parter w budynku B, z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem. Dziecko od opiekuna przejmuje pracownik szkoły i zaprowadza do wyznaczonej Sali i oczekującego z reszta dzieci nauczyciela.
 19. Rodzice i uczniowie wchodząc lub odbierając dziecko ze szkoły zachowują wszelkie środki ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 20. Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły.
 21. Szkoła zorganizowała zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
 22. Zajęcia świetlicowe będą odbywać się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m² na osobę. W razie potrzeby będą wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 23. Uczniowie po zakończeniu zajęć opiekuńczych w świetlicy przekazywani są rodzicom lub innym upoważnionym opiekunom przez drzwi zewnętrzne znajdujące się bezpośrednio w sali świetlicowej (do kontaktu miedzy rodzicem i nauczycielem w świetlicy został zamontowany dodatkowy dzwonek).
 24. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 25. Zabrania się przyprowadzać ucznia do szkoły, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji.
 26. Uczniowie do szkoły powinni być przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe na podstawie odpowiedniego upoważnienia.
 27. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły będą zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 28. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej będą ograniczać kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 29. Będzie ograniczone do minimum i w wyznaczonych obszarach, przebywanie osób z zewnątrz w szkole, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 30. Został zapewniony szybki telefoniczny sposób komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.
 31. Szkoła zapewnia termometry bezdotykowe do codziennego pomiaru temperatury. Termometry będą po każdym porannym badaniu dezynfekowane. Rodzice muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury.
 32. Dziecko, u którego pojawią się niepokojące objawy choroby, będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu (gabinet profilaktyczny) – w takiej sytuacji niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH I DYDAKTYCZNYCH W KLASACH I-III OD DNIA 25.05.2020

Zajęcia dydaktyczne z edukacji wczesnoszkolnej:

Klasy I - mgr Larysa Wolska - stała sala nr 24
Klasy II - mgr Anna Plata- Kostecka - stała sala nr 21 
Klasy III - mgr Magdalena Stanaszek - stała sala nr 20

                                         

        Godz. zajęć


Dni tygodnia

06.45 – 09.30

09.30 – 12.30

12.30 – 16.30

Zajęcia opiekuńcze

Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia opiekuńcze

Poniedziałek

mgr Marta Dziedzic

edukacja wczesnoszkolna

mgr Marta Dziedzic

Wtorek

mgr Larysa Wolska

edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Komsa

Środa

mgr Karolina Zielińska

edukacja wczesnoszkolna

mgr Marta Dziedzic

Czwartek

mgr Halina Czerwińska

edukacja wczesnoszkolna

mgr Karolina Zielińska

Piątek

mgr Karolina Zielińska

eddukacja wczesnoszkolna

mgr Marta Dziedzic


ORGANIZACJA ZAJĘĆ KONSULTACYJNYCH W KLASACH IV-VIII
KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO
I W KLASACH IV-VI KATOLICKIEJ NIEPUBLICZNEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
W NOWYM SĄCZU

(obowiązuje w kl. VIII od 25 maja 2020 r., a w kl. IV-VII od 1.06.2020 r. zgodnie z „Wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – konsultacje w szkole”)

 1. Od dnia 25 maja 2020 r. uczniowie klas VIII Katolickiej Szkoły Podstawowej, od 1.06.2020 r. uczniowie kl. IV-VII Katolickiej Szkoły Podstawowej i kl. IV-VI Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Nowym Sączu będą brać udział w konsultacjach.
 2. Ze względu na mniejsze powierzchnie Sal w grupie będzie przebywać maksymalnie
  8-9 uczniów i nauczyciel.
 3. Do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele prowadzący zajęcia z danego przedmiotu, którzy będą realizować konsultacje według oddzielnego harmonogramu.
 4. Wychowawcy klas, z uczniami pozostającymi w domu, będą kontynuować zdalne nauczanie.
 5. Każda grupa uczniów przebywać będzie w wyznaczonej, w miarę możliwości stałej sali.
 6. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów i nauczyciela w Sali nie będzie mniejsza niż 4 m² na 1 osobę.
 7. Z sali, w której przebywa grupa, zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować.
 8. Odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów w Sali będzie wynosić min. 1,5 m.
 9. Uczniowie mają zakaz zabierania ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 10. Uczeń powinien posiadać własne przybory i zeszyt lub notatnik, które w czasie zajęć będą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie będą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 11. Uczniowie korzystający z konsultacji, nie przynoszą do szkoły podręczników – nauczyciele wykorzystują e-booki, monitory interaktywne lub gotowe jednorazowe kserowane materiały.
 12. Przyniesione do szkoły zeszyty lub notatniki pozostają w szkole i przechowywane są na kolejne zajęcia w szafce szkolnej ucznia.
 13. Uczniowie mają możliwość korzystania z biblioteki szkolnej według odrębnego harmonogramu i ustalonych zasad higieniczno-zdrowotnych (szczegółowe wytyczne: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki).
 14. Bibliotekarz, wyznaczy miejsce składowania oddawanych podręczników oznaczone datą, w której zostały przyjęte, tak aby uwzględnić obowiązujący okres kwarantanny.
 15. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy między konsultacjami, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 16. Nauczyciel będzie organizował przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa będzie spędzać przerwy pod nadzorem nauczyciela tak aby były zachowane obowiązujący dystans społeczny.
 17. Nauczyciel będzie przypominał o obowiązku stosowania zasad higieny: częstego mycia rąk wodą z mydłem, nie podawania ręki na powitanie, zachowaniu odpowiedniego dystansu,
  a także unikania dotykania oczu, nosa i ust. Ponadto będzie zwracał uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 18. Nie będzie możliwości bezpośredniego kontaktu poszczególnych grup uczniów (będą różne godziny przyjmowania grup konsultacyjnych do szkoły).
 19. Obowiązującymi wejściami do szkoły dla uczniów z klas IV-VIII jest wejście od ul. Ducha Św.2
  i wejście od Placu Parafialnego.
 20. Uczniowie wchodząc lub wychodząc ze szkoły zachowują wszelkie środki ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 21. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 22. Zabrania się uczniowi przychodzenia do szkoły na konsultacje, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji.
 23. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły będą zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 24. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej będą ograniczać kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 25. Będzie ograniczone do minimum i w wyznaczonych obszarach, przebywanie osób z zewnątrz w szkole, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 26. Został zapewniony szybki telefoniczny sposób komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.
 27. Szkoła zapewnia termometry bezdotykowe do codziennego pomiaru temperatury. Termometry bezdotykowe będą po każdym badaniu danej grupy dezynfekowane. Rodzice muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury.
 28. Uczeń, u którego pojawią się niepokojące objawy choroby, będzie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (sala nr 16A przy pokoju nauczycielskim) – w takiej sytuacji niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice / opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.


HARMONOGRAM KONSULTACJI GRUPOWYCH Z PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH OD 25-10.06.2020

Klasa VIII a

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08.00-08.45

Język polski
gr. I

Matematyka
gr. II

Język polski
gr. I

Matematyka
gr. II

 

Język polski
gr. I

Matematyka
gr. II

 

08.55-09.40

Język polski
gr. II

Matematyka
gr. I

Język polski
gr. II

Matematyka
gr. I

 

Język polski
gr. II

Matematyka
gr. I

 

09.50-10.35

Język angielski
gr. I

Język angielski
 gr. II

 

 

 

Język angielski
gr. I

Język angielski
gr. II

 

10.45-11.30

Język angielski
 gr. I

Język angielski
gr. II

 

 

 

 

 

 


Klasa VIII b

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08.00-08.45

Język angielski
gr. I

Język angielski
gr. II

 

 

 

 

 

 

08.55-09.40

Język angielski
gr. I

Język angielski
gr. II

 

 

 

Język angielski
gr. I

Język angielski
gr. II

 

09.50-10.35

Język polski 
gr. I

Matematyka
gr. II

Język polski
gr. I

Matematyka
gr. II

 

Język polski
gr. I

Matematyka
gr. II

 

10.45-11.30

Język polski 
gr. II

Matematyka
 gr. I

Język polski
gr. I

Matematyka
gr. II

 

Język polski
gr. II

Matematyka
gr. I

 


GRUPY UCZNIÓW KLAS 8A i 8B - PODZIAŁ WEDŁUG GRUP JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KLASA 8A

KLASA 8B

GR. 1 – stała sala nr 1

GR. II – stała sala nr 2

GR. I – stała sala nr 3

GR. II – stała sala nr 13

1. Bałuszyński Jakub

2. Fałowski Karol

3. Ledniowski Mikołaj

4. Leśniak Kamil

5. Mółka Magdalena

6. Nosal Amelia

7. Połomski Michał

8. Załęski Kamil

9. Załęski Krystian

1. Duha Maciej

2. Kowalczyk Stanisław

3. Kulig Tymon

4. Olech Łukasz

5. Sajdak Fabian

6. Ślusarek Zuzanna

7. Towarnicka-Górka Amelia

8. Zelek Jan

9. Zwoliński-Mąka Aleksander

1. Dybaś Mateusz

2. Jackowicz-Nowak Szymon

3. Janczyk Tomasz

4. Korwin-Kochanowska Sofia

5. Olszewska Nadia

6. Poremba Nikola

 

1. Cisoń Maja

2. Piórkowska Sara

3. Różycka Natalia

4. Rzeźnik Gabriela

5. Staszak Piotr

6. Wolak Kinga

7. Wolak Klaudia

 


HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. Przy wejściach do szkoły zostały umieszczone numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 2. Przy wejściach do budynku szkoły umieszczone zostały dozowniki z płynem dezynfekującym do rąk wraz z zamieszczoną informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
 3. Wyznaczone osoby będą pilnowały, aby wszyscy wchodzący do szkoły dezynfekowali dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, aby miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 4. Obowiązkiem nauczycieli jest dopilnowanie, aby uczniowie często myli ręce i stosowali obowiązujące zasady higieniczno-zdrowotne, szczególnie po przyjściu do szkoły oraz po skorzystaniu z toalety.
 5. Dyrekcja szkoły będzie często monitorowała codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, toalet, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w jadalni, klawiatur instrumentów, włączników prądu itp.
 6. Osoby przeprowadzające dezynfekcję, muszą ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. Wszyscy pracownicy szkoły, którzy zgłosili taką potrzebę zostali zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczkę na usta i nos lub „przyłbicę”.
 8. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zostały wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 1. Szkoła zapewniła dla uczniów i nauczycieli korzystanie z dystrybutorów wody pitnej z jednorazowych kubeczków przez uczniów pod nadzorem opiekuna.
 2. Szkoła zapewnia dla uczniów, których rodzice zgłosili taką potrzebę, obiady w formie kateringu wydawane w jadalni szkolnej.
 3. Obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, odległość stanowisk pracy, środków ochrony osobistej.
 4. Zwracana będzie szczególna uwaga na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 5. Korzystanie z posiłków będzie bezpieczne, w miejscu do tego przeznaczonym (w razie potrzeby będzie wprowadzone zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie). Wielorazowe naczynia i sztućce będą każdorazowo wyparzane.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW SZKOŁY

 1. Do pracy w szkole będą mogli przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Nie będą angażowane w zajęcia osoby powyżej 60. roku życia lub osoby z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.
 3. Wyznaczono salę nr 40 (2 piętro), w której będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. Sala ta wyposażona jest w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
 4. Przygotowano procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która uwzględnia następujące założenia:
 • pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem,
 • zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa,
 • w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń,
 • obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny,
 • zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych,
 • należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek,
 • zaleca się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym,
 • zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

 

Początek strony